Intel ซุ่มชิฟเซ็ทยักษ์ 28Core-56Thread ใน Skylake-EP CPU

Intel ซุ่มชิฟเซ็ทยักษ์ 28Core-56Thread ใน Skylake-EP CPU

ในรูปถ่ายด้านล่าง CPU นี้เชื่อกันว่าน่าจะเป็น 28-core 56-thread Skylake-EP V5 CPU, ซึ่งจะเป็น CPU ที่กำลังจะเปิดตัวจากทาง Intel และใช้ LGA 3647 socket.