Intel ซุ่มชิฟเซ็ทยักษ์ 28Core-56Thread ใน Skylake-EP CPU

Intel ซุ่มชิฟเซ็ทยักษ์ 28Core-56Thread ใน Skylake-EP CPU

แหล่งข่่าวบางสำนักยังได้กล่าวไว้ว่าตัว Skylake-EP series CPUs ที่ใหญ่และแรงที่สุดจะมี 32-cores และ 64-threads,

คลิกที่รูปเพื่อแอดไลน์