Quick, Draw ของเล่นใหม่จาก Google เราต้องวาดรูปเพื่อให้ A.I. ทายว่ามันคืออะไร

Quick, Draw ของเล่นใหม่จาก Google เราต้องวาดรูปเพื่อให้ A.I. ทายว่ามันคืออะไร

Google เปิดตัวเว็บ A.I. Experiments ให้เราได้ทดลองรับประสบการณ์การทดลองของระบบ A.I. ผ่านทางเทคโนโลยี Cloud A.I.